150 výročie amoniaku

1.6.2009, Peter Tomlein

Presne toľko rokov uplynulo od prvého použitia amoniaku v chladiacom okruhu v roku 1859. Súčasný vývoj sa zameriava na amoniakové systéme s priamou expanziou, čo umožňuje výrazne znížiť náplň chladiva v okruhu a to až na 10 % náplne so zaplaveným výparníkom, ktorá sa už dostáva aj do rozsahu 0,7-0,25 kg amoniaku na kW výkonu.

Solárne chladenie

Vyrábajú sa už absorpčné zariadenia s výkonom 10-25 kW s generátorom na teplotu od 55 do 105 °C. Zariadenia sú pomerne ťažké a drahé.

Sprejované kondenzátory

Zástupca firmy LUVE pán Fillipiny uviedol, že ak je vonkajšia teplota nad 20 °C spúšťa sa sprejový vodný systém, ktorý zvýši výkon kondenzátora až o 100 %, respektíve umožní pracovať s menším delta T. Sprejovaná voda sa odparí a tak nie je potrebná vodná cirkulácia. Nehrozia legionely, ďalšie náklady na údržbu.

Ľadová kaša a magnetické chladenie

Je vhodná len na vybrané aplikácie. Širšie uplatnenie sa stále neočakáva. Magnetické chladenie sa stále sústreďuje na vývoj vhodných magnetických materiálov.

PED

Paola Guaragni z úradu overovania bezpečnosti upozornil na to, že smernica o tlakových zariadeniach (PED) platí už 7 rokov (od 29.5.2002). Každý výrobca, inštalatér by ju teda mal dobre poznať. Napriek tomu je v praxi stále dosť nejasností a to najmä pri rozlišovaní medzi montážou a inštaláciou chladiaceho okruhu.

Pod montážou treba chápať spojenie do fungujúceho okruhu viacerých komponentov označených značkou CE. Na takúto montáž treba prehlásiť zhodu podľa PED.

Ak výrobca, inštalatér nepreberá úlohu výrobcu, to znamená, že na montáž nebude prehlásená zhoda s CE označením, potom odovzdáva užívateľovi zariadenie, ktoré musí byť dané do užívania v súlade s platnými národnými normami a zákonmi. Potom užívateľ bude mať právnu zodpovednosť.

Kompresory

Firmy Dorin, Bitzer predstavili kompresory na CO2. Giacomo Pisano uviedol, že kompresory Dorin testujú v mimo operačnej oblasti pri tlakoch 140 na 60 bar s cyklovaním každé tri minúty. Tlak oleja prudko klesá a pri opakovanom štarte sa tak zvyšuje opotrebenie kým sa tlak oleja obnoví. Napriek tomu dosahujú dobré výsledky. Vyrábajú zatiaľ cca 5 tis CO2 kompresorov na transkritický obeh.

H-L systém ovládanie klimatizácie

Alebo dvojotáčková regulácia

V podmienkach Hong Kongu regulácia On/Off nie je komfortná a inverter sa javí ako drahý. Preto pristúpili k dvojotáčkovým kompresorom H-L (high-low). Dosiahne sa tak lepšia energetická efektívnosť, presnejšia regulácia vlhkosti a teploty v užšej tolerancii.

Implementácia Nariadenia o F plynoch

Pán Mearini predstavil zámer Francie. Znížili spodnú hranicu na 2 kg, zaviedli ročné oznamovanie pohybu chladív do 31. januára vrátane mobilnej klimatizácie a audity spoločností raz za 5 rokov. Systém bude sfunkčnený do 4.7.2009.

Kategórie dokumentu