Pôsobíme v SR

18.8.2009, SZ CHKT

Sme členmi:

  • SOPK
  • SPPK
  • ZSVTS
  • Poverená organizácia MŽP SR

SOPK

Členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sme od roku 1995. Vytvorili sme Sekciu výrobcov chladiacej a klimatizačnej techniky, ktorú vedú:

  • Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc. – predseda za SZ CHKT
  • Ing. Peter Manas – podpredseda za TSÚ Piešťany
  • Ing. Jozef Löfler – podpredseda za TSÚ Piešťany
  • Ing. Ingrid Neuwirthova – tajomníčka Sekcie za SOPK

Sekcia CHKT SOPK má celkom 9 členov. Vedenie sekcie a TNK zasadajú v roku priemerne 2x v rámci TNK 81 a 59. Raz ročne sa uskutoční valné zhromaždenie. Hlavné zameranie Sekcie vidíme v jej aktivite v legislatívnej činnosti. Členovia Sekcie majú pravidlá rozhodcovského súdu SOPK.  

Sekcia CHKT pri SOPK v súčinnosti so Zväzom s možnosťami SOPK je pomerne silný orgán, ktorý dokáže legislatívne pôsobiť a doslova legislatívu nasmerovať respektíve ovplyvňovať. Toto spojenie je silné i po organizačnej stránke, čo dokladuje množstvo podujatí v každom roku.

V roku 2006 SZ CHKT, spoločne s SOPK a SPPK založili Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku s cieľom oddeliť certifikáciu od vzdelávania podľa normy ISO 17024. Tým sa podarilo CO CHKT akreditovať tromi nezávislými organizáciami, čím je zaručená nestranná certifikácia podľa Príručky kvality.

SPPK

Členmi Slovenskej Poľnohospodárskej a potravinárskej komory sme od roku 1995. Hlavným cieľom je byť v spojení s našimi zákazníkmi, ich potrebami a byť informovaní a podieľať sa na legislatívnych zmenách.

V roku 2006 SZ CHKT, spoločne s SOPK a SPPK založili Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku s cieľom oddeliť certifikáciu od vzdelávania podľa normy ISO 17024. Tým sa podarilo CO CHKT akreditovať tromi nezávislými organizáciami, čím je zaručená nestranná certifikácia podľa Príručky kvality.

ZSVTS

Členmi Zväzu slovenských vedeckých, technických spoločností sme od roku 2005. Tým sme sa zaradili medzi organizácie, ktoré svojim pôsobením vplývajú aj na oblasť rozvoja vedy a techniky. Keďže ZSVTS združuje viac ako 18 odborných spoločností, vie poskytnúť aj viacero služieb, z ktorých využívame najmä pomoc pri vedení účtovníctva.

Svojimi aktivitami sme sa úspešne zaradili medzi ostatné odborné spoločnosti, ktoré vo Zväze sú už dlhšie. ZSVTS zverejňuje, propaguje a podporuje odborné aktivity svojich členov.

MŽP SR

SZ CHKT má poverenie ministra ŽP č. 1240/98-min. a č. 282/2001-min. na organizovanie teoretickej a praktickej výučby a vydávanie osvedčení  o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami pri činnostiach podľa § 10 ods.1 písm. a), e), f), g) a i) zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme č. 76/1998 Z.z.

Kategórie dokumentu