67. zasadnutie Rady ZSVTS

1.9.2008, Peter Tomlein

Dňa 26.9.2008 o 8.00 hod.

Náš Zväz je členom, respektíve jednou z 18 členských organizácií ZSVTS (Zväz slovenských vedecko-technických spoločností) so sídlom v Bratislave na Koceľovej ulici od roku 2006. Toto spojenie nám umožňuje držať kontakt s právnymi normami a zabezpečiť kontrolu hospodárenia cez ekonomický odbor tejto spoločnosti. A nielen to, je to príležitosť zviditeľniť aktivity nášho zväzu v rámci širšieho odborného spoločenstva.

Rada ZSVTS zápasí s množstvom najmä ekonomických problémov daných najmä dedičstvom z minulosti a súčasnými ekonomickými podmienkami. Domy techniky postupne strácali pôvodnú náplň práce a stávajú sa z nich organizácie ponúkajúce svoje priestory iným organizáciám. Sú situované v centrách miest (Bratislava, Žilina, Košice, Banská Bystrica) a malo by sa im preto dariť. Skutočnosť však je žiaľ iná. Domy techniky si vyžadujú rekonštrukcie, aby zodpovedali súčasným požiadavkám. Na to sa pri ich výsledkoch hospodárenia len ťažko získavajú peniaze.

Významné osobnosti v Rade ZSVTS

Pánovi akademikovi Ivanovi Planderovi k jeho 80 tinám zablahoželal predseda ZSVTS Doc. Ing. Ján Lešinský, PhD.. Neodovzdal mu žiadne ocenenie, pretože akademik Plander už všetky má. Jeho životopis rozdelil do dvadsať ročníc, z ktorých predposledná bola venovaná najmä koordinácii vývoja československého univerzálneho počítačového systému RPP 16 a posledná dvadsaťročnica je venovaná najmä verejným funkciám napríklad v rokoch 1997-2001 bol prvým rektorom TU Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Členmi Rady ZSVTS je množstvo významných osobností vedy a techniky na Slovensku. Ide väčšinou o predsedov jednotlivých odborných spoločností, ktoré podobne ako my, sú aktívne medzinárodne, spolupracujú na rôznych projektoch, organizujú medzinárodné konferencie a podobne. 

Medzi ne patrí aj v Rade ZSVTS najstarší, v jubilujúci, teraz už 80 ročný akademik Ivan Plander. Narodil sa 17.9. 1908 na Myjave. Skončil SVŠT V Bratislave. Stal sa riaditeľom Ústavu technickej kybernetiky SAV, ktorý mal až 50 matematikov. Koordinoval významné domáce celoštátne československé úlohy vo vývoji a podieľal sa na medzinárodných projektoch koordinovaných univerzitami vo Viedni a v Mníchove. V Mníchove prednášal predmet Paralelné architektúry počítačov pre umelú inteligenciu. Bol iniciátorom vytvorenia Medzinárodného bazénového laboratória  pre umelú inteligenciu na pôde SAV, v ktorom pracovali odborníci z celého sveta. 

Zaviedol celkom 11 nových predmetov z toho 4 na trenčianskej univerzite z oblasti paralelných architektúr počítačov a programovania. Publikoval 10 kníh a monografií a vyše 130 vedeckých prác.

Kategórie dokumentu