Pracovná skupina TC182 WG 4 pre EN 13313 bola hosťom spoločnosti ABC Klima

1.10.2008, Peter Tomlein

Vo večerných hodinách v priestoroch servisného odboru na Rybničnej ulici Ing. Richard Sebera, vedúci servisného odboru, prezentoval hlavné zameranie a hlavné realizácie spoločnosti. Potom nadviazal na štruktúru zamestnancov a odborností, ktoré sú potrebné k predstaveným realizáciám. Spoločnosť ABC Klima má zamestnancov s prakticky so všetkými odbornými spôsobilosťami, ktoré sú predmetom riešenia uvedenej normy. Prezentácia bola preto zaujímavá a účastníci živo diskutovali nad precíznym zabezpečením kvality služieb, investíciami do pracovných postupov a vzdelania pracovníkov. Zoznámili sa s tokom a zakladaním dokumentácie vykonanom servise a s diaľkovým prenosom údajov o prevádzke zariadení do servisného centra na Rybničnej. Na základe sledovaných údajov, respektíve nahlásenej poruchy sú schopní zasiahnuť do 4 hodín kdekoľvek na Slovensku.

V strede Ing. Richard Sebera s členmi pracovnej skupiny TC182 WG4 v rámci EÚ

Ing. Richard Sebera naľavo vysvetľuje evidenciu nakladania s chladivami, napravo účastníci živo diskutovali k poškodenému výmenníku tepelného čerpadla

Nakladanie s olejmi a chladivami

Spoločnosť spĺňa normy ISO 9001, 14001, 18000, ktoré dohromady vyžadujú presnú evidenciu, postupy ohľaduplné voči životnému prostrediu a nakladanie s odpadmi tak, aby sa nedostali na skládku odpadov, ale na spracovanie, recykláciu respektíve zneškodnenie. To si vyžaduje nielen triedený zber odpadov, ale aj zabezpečenie proti únikom či už skladovaných olejov, alebo chladív. V prípade chladív spoločnosť vlastní aj zariadenia na ich recykláciu. Spoločnosť ABC Klima vzbudila zaslúžený záujem i uznanie účastníkov.

Kategórie dokumentu