Revízia EN 13313 napreduje

1.3.2008, Peter Tomlein

Pracovná skupina CEN/TC182/WG4 revidujúca EN 13313 od odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich s chladiacimi systémami a tepelnými čerpadlami zasadla tento krát v Ostende v Belgicku. Stretnutie bolo tento krát s podporou firmy Daikin, ktorá má v Ostende podnik na výrobu klimatizačných a chladiacich systémov. Je zaujímavé, že na tvorbe normy na odbornú spôsobilosť sa podieľajú viaceré významné nadnárodné firmy, ktoré majú záujem na tom, aby ich výrobky boli v prevádzke správne udržiavané.

Komisia zadefinovala 14 odborných spôsobilostí na aktivity, ku ktorým postupne špecifikuje požadované znalosti podľa podkladov od AREA. Z nášho pohľadu odborné spôsobilosti pre aktivity ako sú dizajn, výroba, inštalácia, prvé spustenie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie, inšpekcie, kontroly únikov, údržba, zariadenia, opravy chladiaceho okruhu, odstavenie z prevádzky, demontáž, zneškodnenie sa môžu javiť ako príliš rozdrobené. Takto si to však vyžaduje základná norma pre chladenie EN 378, na ktorú EN 13313 nadväzuje. V praxi sa tak budeme stretávať s požiadavkou na odborné spôsobilosti, ktoré budú kumulovať viaceré aktivity, podrobne špecifikované v norme

Rozhodujúca zrejme aj naďalej ostane požiadavka jednoznačne rozlíšiť tých, ktorí môžu vniknúť do chladiaceho okruhu, od tých, ktorí na to nie sú oprávnení.

Predseda pracovnej skupiny Jan Reijmers z Holandska pri vedení rokovania. Hilde dHont na obrázku napravo pozvala účastníkov do závodu fy Daikin v Ostende

Hodnotenie odbornej spôsobilosti

Čo sa týka postupu hodnotenia, ten musí byť v súlade s normou ISO EN 17024. Čo sa týka obsahu hodnotenia, ten bude musieť byť v súlade s normou EN 13313. Obsah teoretických i praktických vedomostí teda musí norma podrobne vyšpecifikovať pre každú aktivitu, respektíve odbornú spôsobilosť. To umožní postupne dať základy systému vzdelávania a skúšania v rámci EÚ tak, aby vydané certifikáty si mohli členské krajiny vzájomne uznávať.

Certifikácia podľa normy ISO EN 17024 v podstate predstavuje domček, ktorého základy tvoria postupy hodnotenia. To znamená vedieť: kto môže, čo a akým spôsobom skúšať. Nad týmto domčekom je strecha, ktorý predstavuje, certifikačný orgán, vydávajúci certifikáty na základe hodnotenia skúšobnou komisiou a platnosti všetkých súvisiacich dokladov.

Termíny

Norma má byť ukončená v roku 2010. Dovtedy platí jej súčasná verzia, ktorá sa predovšetkým zameriava na rozlíšenie tých, ktorí môžu vniknúť do chladiaceho okruhu. Podľa tejto normy u nás vydávame zelené a modré preukazy.

Ďalšie pracovné stretnutie pracovnej skupiny bude v júli v Budapešti a v novembri v Bratislave.

Kategórie dokumentu