Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku

1.8.2006, Peter Tomlein

S cieľom splniť požiadavky normy STN EN 17 024 a to oddeliť vzdelávanie od certifikácie, po predchádzajúcom schválení Zmluvy o založení a Stanov CO CHKT jeho zakladateľmi SZ CHKT, SPPK a SOPK zo dňa 29. marca 2006 bola podaná žiadosť o registráciu na Krajský úrad v Bratislave dňa 3. mája 2006. CO CHKT bol zaregistrovaný pod č. spisu:

OVVS/1006/2006/BC3-TSK zo dňa 25.5. 2006

s právoplatnosťou od 17.7. 2006.

Správna rada CO CHKT zasadla po prvýkrát 11. augusta 2006 v sídle na TSÚ v Rovinke v zložení v zmysle Stanov CO CHKT Ingrid Neuwirthová (SOPK), Vladimíra Puškárová (SPPK), Ladislav Nagy a Peter Tomlein (SZ CHKT) s nasledovným programom:

 1. Doklady a logo CO CHKT,
 2. Príručka kvality
 3. Cenník
 4. Manažment Správnej rady
 5. Zápis z rokovania a jeho overenie

Správna rada zobrala na vedomie:

 1.  Rozhodnutie KÚ v Bratislave na základe Stanov CO CHKT o zápise zo 17.7. 2006:
  • CO CHKT, Hlavná 326, 900 41 Rovinka
  • tel: 00421 2 45646971, fax: 45646971
  • IČO: 42053307
 2. Založenie účtu v Istrobanke
  • Číslo účtu: 10006-100110020/4900 Bratislava-Istrobanka,
  • IBAN: SK63 4900 0100 0601 0011 0020
 3. Založenie emailovej adresy e-mail: cochkt@euroweb.sk
 4. Logo CO CHKT

Správna rada schválila:

 1.  Príručku kvality CO CHKT so 7 prílohami a 7 dokladmi.
 2. Cenník fungovania CO CHKT ako interný doklad SR CO CHKT.
 3. Uvádzaciu cenu 2.900 Sk (odporučenú 3.300 Sk).
 4. Platnosť Príručky kvality od 1.9. 2006
 5. Prvá certifikácia prebehne 18.9. na STU pre inštalatérov CO CHKT podľa kritérií EHPA.
 6. Zverejnenie CO CHKT na stránke http//: www.isternet.sk/szchkt/cochkt + odkazy na stránkach SPPK a SOPK.

Správna rada odporučila:

 1.  Ďalšie zasadnutie Správnej rady v auguste 2007 s cieľom zhodnotiť rok 2006 a schváliť zámery na certifikáciu pre F plyny.
 2. Ochranné prvky na certifikáte a jeho grafickú úpravu.

Opakovanie skúšky za 50 % cenu (bez nákladov na členstvo v AREA a EHPA). Pri jej neúspešnosti opakovanie školenia i skúšky za plnú úhradu.

Kategórie dokumentu