Zhodnotenie aktivity členstva SR v IIR za rok 2011

18.7.2012, Václav Havelský

Ukazovatele pre zhodnotenie efektivity členstva SR v medzinárodných medzivládnych a mimovládnych organizáciách výskumu a vývoja, európskych programoch a iniciatívach za rok 2011

Názov medzinárodnej medzivládnej/mimovládnej organizácie výskumu a vývoja/európskeho program/európskej iniciatívy (ďalej len „centrum MVTS“):

Vyhodnotenie účasti SR v centrách MVTS podľa nasledujúcich kategórií a ukazovateľov:

Kategória 1: Posunutie  hraníc poznania

PUBLIKÁCIE A CITÁCIE

Počet mimo SR

Počet v SR

1. Publikácie a citácie SCI v impaktovaných časopisoch s uvedením impakt faktoru

1.1 Publikácie

12

1.2 Citácie podľa SCI na publikácie (bez autocitácií)

108

1.3 Citácie mimo SCI na publikácie (bez autocitácií)

2. Ostatné

2.1 Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch mimo impaktovaných

2.2 Vedecké práce publikované v nerecenzovaných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch

1

9

2.3 Vedecké monografie (rozsah publikácie min. 3 autorské hárky),

2.4 Publikácie/abstrakty  v zborníkoch z  vedeckých konferencií

18

5

2.5 Publikácie v recenzovaných vedeckých zborníkoch

3

2

2.6 Kapitoly vo vedeckých monografiách

4

3

2.7 VŠ učebnica

1

2.8 VŠ učebná pomôcka – skriptum

1

2.9 Odborná knižná publikácia

Kategória 2: Príspevok k ekonomickému rastu Slovenska

PATENTY, VYNÁLEZY A ÚŽITKOVÉ VZORY

Počet

1. Patentové prihlášky

1.1     patentová prihláška v SR

1.2     samostatná patentová prihláška do zahraničia

1.3     európska patentová prihláška

1.3.1  počet krajín kde je patent chránený

1.4     medzinárodná prihláška patentov v PCT1

1.4.1  (počet určených krajín kde je patent chránený)

1.5     triadická patentová prihláška

2. Plánované patentové prihlášky

2.1     patentová prihláška v SR

2.2     samostatná patentová prihláška do zahraničia

2.3     európska patentová prihláška

2.3.1  (počet krajín kde je patent chránený)

2.4     medzinárodná prihláška patentov v PCT1

2.4.1  (počet krajín kde je patent chránený)

2.5 triadická patentová prihláška

3. Udelené patenty

3.1     patent v SR

3.2     patent v zahraničí

3.3     európsky patent

3.3.1 (počet určených krajín, kde je patent chránený)

3.4      triadický patent

4. Realizované patenty

4.1      v SR

4.2      v zahraničí mimo EÚ

4.3      v rámci EÚ

4.4      triadické patenty

5. Vynálezy, úžitkové vzory

5.1       v SR

5.2       v zahraničí

6. Objavy

7.Ochranné známky

7.1 prihlásené doma

7.2 prihlásené v zahraničí

7.3 udelené doma

7.4  udelené v zahraničí

8. Licencie

8.1 doma

8.2 v zahraničí

1 PCT je skratka zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty), prostredníctvom ktorej môže prihlasovateľ žiadať o ochranu v zahraničí. PCT spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve.

APLIKOVANÉ VÝSLEDKY VaV*

Počet

1. Model

1

2. Prototyp

3. Nový výrobok

4. Nový materiál

4. Poloprevádzková linka

5. Overená technológia

6. Nová odroda

7. Softvérový produkt

1

8. Výsledky premietnuté do právnych predpisov a noriem

2

9. Ostatné výsledky VaV (koncepcie, metodiky, metodické postupy v netechnických oblastiach, štúdie odovzdané pre aplikáciu v praxi, atď.)

1

Vysvetlivky:* - VaV: výskum a vývoj

PRIDANÁ HODNOTA ÚČASTI SR V CENTRÁCH MVTS

Počet

1.   Vytvorené medzinárodné partnerstvo medzi VŠ alebo SAV a zahraničnou VŠ alebo výskumnou inštitúciou v zahraničí (podpísané MoU o spolupráci alebo iná medziinštitucionálna zmluva)

6

2.   Vytvorené medzinárodné partnerstvo medzi verejným sektorom VaV (organizačná zložka SAV alebo vysokej školy) a podnikateľským sektorom

3.   Vytvorenie výskumno-vzdelávacieho centra v SR

1

4.   Založenie nového podnikateľského subjektu v SR s účasťou výskumných pracovníkov aktívnych v centre MVTS

5.   Vyvolané projekty VaV, ktoré sú priamo výsledkom členstva v centrách MVTS a boli predložené na financovanie zo štátneho rozpočtu SR

6.   Vyvolané projekty VaV, ktoré sú priamo výsledkom členstva v centrách MVTS a boli predložené do medzinárodnej súťaže

2

7.    Vybudovanie (skvalitnenie) infraštruktúry VaV v SR

2

8.   Založenie centra excelentnosti VaV v SR

2

9.   Založenie centra kompetencie VaV v SR

10.            Vytvorenie inkubátora v prostredí verejných organizácií VaV ( VŠ a SAV) v SR

11.            Zriadenie technologického centra orientovaného na určité hospodárske odvetvie v SR

12.            Zriadenie vedecko-technologického  parku orientovaného na určité hospodárske odvetvie v SR

13.            Zriadenie výskumno-vývojového centra orientovaného na určité hospodárske odvetvie v SR

14.            Založenie certifikovaného (akreditovaného ) laboratória v SR

1

15.            Získanie akreditácie pre tretí stupeň vzdelávania

16.            Návratnosť investícií – koeficient návratnosti  

Kategória 3: Výchova odborníkov pre VaV, popularizáciu výstupov VaV, mobility

VÝSTUPY DO VZDELÁVANIA A POPULARIZÁCIE VaV

Počet

1.    Formálne alebo neformálne vzdelávanie

64

1.1  Názov vzdelávania:

1.2  Počet účastníkov

894

1.3 Odozvy na vzdelávanie (zvýšenie kvalifikácie absolventov, racionalizácia práce, zvýšenie kvality práce absolventov, atď.)

2.    Pripravené vzdelávacie kurzy

2.1 Názov kurzu:

1

2.2 Predpokladaný  počet účastníkov

21

2.3 Predpokladané odozvy na kurz (zvýšenie kvalifikácie frekventantov, racionalizácia práce, zvýšenie kvality práce frekventantov, atď.)

3.    Diplomanti, ktorých diplomové práce súviseli s účasťou SR v centre MVTS

22

3.1 Názov diplomových prác:

3.1.1 Počet odkazov na diplomovú prácu v publikáciách:

4.    PhD študenti, ktorých témy doktorandských prác súviseli s účasťou SR v centre MVTS

13

4.1  Názvy  doktorandských prác:

4.1.1 Počet odkazov na doktorandskú prácu v publikáciách:

5. Počet post-doktorandských miest, ktoré boli vytvorené v SR v súvislosti s účasťou SR v centre MVTS

6.   Získanie vedecko- akademického titulu docent v súvislosti s účasťou SR v centre MVTS

7.   Získanie vedecko -akademického titulu profesor v súvislosti s účasťou SR v centre MVTS

8.   Získanie vedeckého  titulu DrSc. v súvislosti s účasťou SR v centre MVTS

9.    Popularizačné aktivity súvisiace s účasťou SR v centre MVTS spolu*

9.1Mediálne výstupy

9.1.1 Počet celkom:

9.1.2 Odozvy na mediálne výstupy (citovanosť mediálnych výstupov) celkom:

9.1.1.1 Tlačový výstup

9.1.1.1.2 Počet:

9.1.1.1.3 Odozvy na mediálny výstup (citovanosť mediálneho výstupu):

9.1.1.2 Audio výstup

9.1.1.2.1 Počet:

9.1.1.2.2 Odozvy na mediálny výstup (citovanosť mediálneho výstupu):

9.1.1.3 Video výstup

9.1.1 3.1 Počet:

9.1.1.3.2 Odozvy na mediálny výstup (citovanosť mediálneho výstupu):

9.1.1.4 Internetový výstup

9.1.1.4.1 Počet:

9.1.1.4.2 Odozvy na mediálny výstup (citovanosť mediálneho výstupu):

9.2Súťaže

9.2.1 Počet:

9.2.2 Odozvy na súťaže (počet odvolaní sa a odkazov na súťaže):

9.3 Festivaly

9.3.1 Počet:

9.3.2 Odozvy na festivaly (počet odvolaní sa a odkazov na festivaly):

9.4Usporiadanie konferencie

1

9.4.1 Počet účastníkov:

155

9.4.2 Počet prednesených príspevkov:

31

9.4.3Odozvy na konferenciu (počet odvolaní sa a odkazov na konferencie):

9.5  Výstavy

9.5.1 Počet účastníkov :

13

9.5.3 Počet exponátov:

22

9.5.1 Odozvy na výstavu (počet odvolaní sa a odkazov na výstavy):

9.6Vybudovanie web stránky

9.6.1 Počet:

1

9.6.1 Počet návštevníkov web stránky:

2500

9.6.2 Odozvy na web stránku (odvolávanie sa na web stránku):

9.7Iná popularizačná aktivita

9.7.1 Odozvy na popularizačnú aktivitu:

* Každú mediálnu aktivitu je potrebné slovne popísať

!!! prosíme uvedené počty v jednotlivých kategóriách tabuľky konkretizovať priloženým zoznamom, t.j. vymenovať napr. aké patenty/citácie/... atď. boli kde použité !!!

Kategórie dokumentu