Poznáte povinnosti prevádzkovateľa chladiacich zariadení s HFC chladivami?

31.7.2011, Peter Tomlein

Prevádzkovatelia zariadení a systémov s obsahom, na ktoré sa vzťahuje nariadenie EP a Rady (ES) č. 842/2006 a zákon č. 286/2009 Z. z., majú niekoľko povinností, ktoré im tieto právne úpravy ukladajú – v prvom rade sú zodpovední za bezpečnú, spoľahlivú a správnu technickú i energeticky efektívnu prevádzku zariadení a systémov. Vzniká pre nich aj oznamovacia povinnosť – príslušnému obvodnému úradu životného prostredia oznamujú údaje podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 314/2009 Z. z. Prevádzkovatelia môžu tieto povinnosti zmluvne zaistiť certifikovanou servisnou organizáciou, ktorá odpovedajúcu evidenciu vedie. Tá má k dispozícii program, ktorý zabezpečí nielen kompletne vedený záznamník, ale aj požadované formuláre, údaje pre oznamovanie podľa zákona.

Prevádzkovatelia zodpovedajú za pravidelnosť kontrol v stanovených intervaloch, veľkosť únikov, zabraňujú únikom týchto plynov a sú povinní zabezpečiť, aby sa vykonala oprava zariadenia do 30 dní od zistenia úniku a opätovná kontrola na únik po oprave rovnako do 30 dní. Za nadlimitné úniky im bude môcť byť uložená pokuta. Zodpovedajú tiež za vedenie záznamníka (prevádzkového denníka) a sú povinní oznamovať údaje príslušnému ministerstvu. Oznamovanie si môžu zmluvne zaistiť servisnou organizáciou, certifikovanou fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá zodpovedajúcu evidenciu vedie. Má k tomu k dispozícii program, ktorý zabezpečí nielen kompletné vedenie záznamníka, ale aj požadované formuláre a údaje na oznamovanie podľa zákona. Celý systém vzťahov medzi  prevádzkovateľom a certifikovanou servisnou organizáciou by mal byť komplexne prepojený a jeho spoločným mottom by malo byť:

  • ak chladiaci okruh pracuje správne, uniká menej chladiva a zariadenie sa menej kazí,
  • ak sa chladiaci okruh pravidelne kontroluje, úniky sa včas zistia a systém je energeticky efektívnejší.

Ak kompresor pracuje v normálnych prevádzkových tlakoch, nie sú prejavy porúch vysokého či nízkeho tlaku, únik chladiva je v medziach zákona, funkcia okruhu je správne nastavená a okruh je bezpečný. Zákazník, prevádzkovateľ by mal vyžadovať vyplnený záznamník, nalepený štítok kontroly úniku, prípadne štítok doplneného regenerovaného chladiva. Mal by objednať termín ďalšej kontroly a oznámiť údaje na OÚ ŽP do 31. januára. 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.
SZ CHKT Rovinka
www.szchkt.org

Kategórie dokumentu