Európsky program certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

1.9.2007, Peter Tomlein

Zľava Reginald Brown, riaditeľ sekcie pre energetiku pri BSRIA v UK, Stephan Stumpf z Arsenal Viedeň (zastupoval Dr. Brigitte Bach), Bengt Sangström zo Švédska, Thomas Nowak tajomník EHPA, Stefan Stumpf a Martin Forsén riaditeľ SVEP v o Švédsku a predseda komisie pre štítkovanie a komisie pre stratégiu pri EHPA

Vzdelávacia komisia zložená z národných koordinátorov hodnotila súčasný stav implementácie certifikácie inštalatérov TČ podľa výsledkov projektu ukončeného v roku 2006. Koordinácia by teraz mala byť realizovaná cez EHPA – európsku asociáciu pre tepelné čerpadlá. Predsedom komisie je Dr. Brigitte Bach z Arsenal Viedeň, ktorá je zároveň podpredsedom EHPA. Súčasný stav realizácie v jednotlivých krajinách je veľmi rozdielny i vzhľadom na to, že v mnohých krajinách nemajú certifikačný orgán podľa normy ISO 17024 a tým oddelený vzdelávací proces od certifikácie. Certifikačný proces najprecíznejšie prebieha v Arsenal Viedeň. Je však veľmi drahý. Komisia za optimálnu cenu recertifikácie (bez vzdelávania a prvej certifikácie) považuje 200-500 Euro (každé tri roky). Vo Švédsku je to napríklad v súčasnosti 300 Euro za 6 rokov. Komisia predpokladá, že by sa tvoril fond, do ktorého by certifikačné orgány prispievali 10 Eurami za každého certifikovaného odborníka.

Nové úlohy

Vzdelávacia komisia prehodnotila svoj štatút, ktorý ešte prebehne pripomienkovaním a potom bude zverejnený na web stránke EHPA. Komisia odmietla dať možnosť na stránke EHPA záujemcom odpovedať na testové otázky, ktoré by mohli byť použité pri certifikácii. V tomto smere my problém nemáme. Naopak, vítame záujem o akákoľvek formu ďalšieho vzdelávania. Je však potrebné vytvoriť banku otázok, ktorá by postihla oblasť vzdelávania. Súčasná banka otázok je okolo 200, optimálne by bolo okolo 500 otázok. To je však už nie ľahká úloha.

Vo Švédsku pri prvom absolvovaní testu prejde len 20-30 % uchádzačov, na druhý krát 60-70 %. Zvyčajne tretí krát už mnohí neprídu. Tento podiel môže byť až 20 %. Naopak v Rakúsku z doteraz 200 certifikovaných odborníkov len 2 nespravili. U nás z 34 účastníkov 28 ukončilo kurz s certifikátom.

Komisia zvažovala potrebu doplnenia učebnice o chladivo CO2 v kapitolách 3 a 6, ďalej tepelné čerpadlá s invertorom a o tepelné čerpadlá vzduch - vzduch z pohľadu umiestnenia vonkajšej jednotky (hluk) a vnútornej (distribúcia vzduchu).

Komisia sa zíde opäť na jar v Budapešti na budúci rok.

Kategórie dokumentu