Čo je nové v programe Leaklog 0.9.7

1.7.2011, Michal Tomlein

Leaklog 0.9.7 prináša nové funkcie, zlepšenia a opravené chyby.

Novinky

 • Pridané prístupové práva - možnosť zakázať niektoré operácie v zamknutej databáze (v prípade použitia vzdialenej databázy aj možnosť zakázať používateľom meniť záznamy, ktoré vytvoril iný používateľ)
 • Zamykanie záznamov nielen podľa pevného dátumu, ale aj podľa stanoveného veku v dňoch
 • Možnosť vyňať kontrolu alebo opravu z intervalu kontrol (vhodné pre kontroly do jedného mesiaca alebo opravy po havárii)
 • Program si už pamätá dátum a čas uloženia zmeny vo všetkých druhoch záznamov, a preto by sa pri zlučovaní databáz už nemali nahrať naspäť staršie záznamy (pokiaľ si používateľ explicitne nezvolí opak)
 • Možnosť vytvoriť kópiu zákazníka, okruhu, kontroly a opravy
 • Pridaný dátum vyradenia okruhu z prevádzky

Opravené chyby

 • Nová náplň z nominálnych kontrol už nie je zarátaná v tabuľke únikov podľa nasadenia
 • Priemerný ročný únik v tabuľke kontrol sa už počíta správne
 • Vyradené okruhy sa už nezobrazujú v agende
 • Vyradené okruhy už majú v oznámení prevádzkovateľa na konci roka 0 kg chladiva
 • Opravený východzí port pre pripájanie na vzdialenú databázu PostgreSQL na 5432

Zlepšenia

 • Zoznam zákazníkov usporiadaný podľa názvu firmy
 • Uľahčenie zadávania čísiel IČO a IČ
 • Počet číslic v IČ okruhov zvýšený na 5
 • Oznámenie prevádzkovateľa sa generuje za minulý rok s možnosťou vybrať aj ľubovoľný iný rok
 • Interval kontrol v karte o chladiacom okruhu zobrazuje slovo „Automatický“ namiesto 0
 • V tabuľkách sa v stĺpcoch s textom (napr. opatrenia) zobrazí prvých 20 znakov namiesto „…“
 • Program upozorňuje na dôsledky pri zmene chladiva v okruhu

Kategórie dokumentu