Spájanie databáz v programe Leaklog 0.9.6

5.2.2011, Michal Tomlein

Spájanie databáz je jednou z foriem kolaborácie, ktoré umožňuje program Leaklog. Je vhodné v prípadoch, keď nemáte možnosť zriadiť firemný databázový server alebo potrebujete často pracovať s programom bez pripojenia k internetu.

Spájanie databáz znamená pridanie nových záznamov a prenesenie úprav záznamov z jednej databázy do druhej. Aby bolo možné spojiť dve databázy, vyžaduje sa dodržiavanie niekoľkých zásad systematickej práce:

  • Zákazníkom sa hneď pri vytvorení priradí správne IČO a ďalej sa už nebude meniť
  • Okruhom sa hneď pri vytvorení priradí permanentné IČ, ktoré sa už ďalej nebude meniť
  • Kontrolám, opravám a záznamom o nakladaní s chladivom sa pri vytvorení priradí správny dátum, ktorý sa už ďalej nebude meniť

Leaklog používa práve tieto údaje (IČO, IČ a dátumy) na rozpoznanie jednotlivých záznamov. V prípade, že sa napriek dodržiavaniu týchto zásad stane, že niektorý z týchto údajov je potrebné opraviť (napr. sa zistí, že zákazníkove IČO je v databáze chybné), je pred zlúčením potrebné túto chybu opraviť v každej zo zlučovaných databáz, kde sa daný záznam nachádza.

Postup

Databázy sa zlučujú postupne, naraz je možné zlúčiť len dve databázy. Zlučovanie sa skladá z nasledujúcich krokov:

  1. Zálohovanie hlavnej databázy
  2. Otvorenie hlavnej databázy
  3. Výber možnosti Importovať údaje
  4. Výber databázy, z ktorej sa bude importovať
  5. Výber nových záznamov a zmien, ktoré budú prenesené
  6. Spustenie importu
  7. Opakovanie od kroku 3. pre všetky zvyšné databázy

Najprv zálohujte a potom otvorte databázu, do ktorej budete zlučovať ostatné. Je vhodné, aby to bola vaša databáza, pretože tak jednoduchšie vyhodnotíte zmeny, ktoré vykonali vo svojich databázach ostatní používatelia.

V menu Súbor kliknite na možnosť Importovať údaje. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, vyhľadajte databázu, ktorú budete zlučovať s otvorenou databázou. Po potvrdení výberu sa zobrazí dialógové okno importu.

Toto okno je rozdelené na niekoľko kariet. V každej karte sa nachádzajú dva zoznamy. Ten prvý predstavuje zoznam záznamov, ktoré sa nachádzajú v importovanej databáze, v otvorenej databáze sa však nenachádzajú. Inak povedané, z pohľadu vašej databázy ide o nové záznamy. V druhom zozname sú vymenované záznamy, ktoré sa nachádzajú v oboch databázach, avšak niektoré údaje (vyznačené farebne) v nich sú rozdielne. Inými slovami ide o upravené záznamy.

Na začiatku sú všetky nové a upravené záznamy zaškrtnuté. To znamená, že budú importované. Odškrtnutie záznamu spôsobí, že daný záznam nebude importovaný alebo daná úprava existujúceho záznamu nebude aplikovaná. Odškrtnutie nového zákazníka spôsobí, že nebudú môcť byť importované jeho okruhy, ktoré sa tiež automaticky odškrtnú. Podobne, odškrtnutie nového okruhu spôsobí, že nebudú importované kontroly tohto okruhu. Odškrtnutie akéhokoľvek upraveného záznamu znamená, že v databáze ostane pôvodná verzia.

V prípade, že sa rozhodnete neakceptovať žiadne zmeny v už existujúcich okruhoch, stačí nad zoznamom upravených okruhov kliknúť na tlačidlo Odobrať všetko.

Po dokončení výberu nových a upravených záznamov, ktoré budú importované, svoj výber potvrďte tlačidlom OK. Zmeny v databáze nebudú uložené až kým databázu sami neuložíte.

Čo prinesie Leaklog 0.9.7

Momentálne Leaklog ponecháva na vás, aby ste rozpoznali zmeny (upravené záznamy) z importovanej databázy, ktoré sú staršie ako záznam vo vašej databáze. Predstavte si napríklad situáciu, kde importujete do databázy A databázu B. Obe majú rovnaký obsah, až na e-mailovú adresu, ktorú ste opravili jednému zákazníkovi v databáze A. Leaklog pri importovaní farebne vyznačí starú e-mailovú adresu z databázy B ako zmenu a ponecháva na vás, aby ste si túto zmenu na starší údaj všimli a odškrtli. Preto je mimoriadne dôležité veľmi pozorne si skontrolovať zoznamy upravených záznamov.

Leaklog 0.9.7, ktorý pripravujeme, tento problém rieši. Pre každú zmenu si pamätá aj dátum, kedy bola urobená a tak staršie záznamy odškrtne automaticky za vás. Stále však máte možnosť záznam zaškrtnúť v prípade potreby.

Leaklog 0.9.7 bude dokončený čoskoro.

Kategórie dokumentu