Upozornenia o podávaní žiadostí

23.1.2010, Peter Tomlein

Ak je firma s pracovníkom, alebo pracovník s platným osvedčením na práce s látkami podľa zákona 76/1998 Z.z. môže si ihneď podať žiadosť na vystavenie dočasného certifikátu o odbornej spôsobilosti (napravo hore). Tento certifikát je možné vydávať do 4.7.2011. Do tohto termínu najneskôr musí absolvovať školenie na odborné znalosti (žiadosť naľavo hore). Pre podrobné informácie kliknite sem.

Ak žiadateľ nevlastní osvedčenie na práce s látkami podľa zákona č. 76/1998 Z.z musí bezodkladne podať žiadosť naľavo hore.

Držiteľ certifikátu podľa normy STN EN 13 133 na spájkovanie a osvedčenia na elektrotechnickú spôsobilosť min. § 21 vyhlášky 508/2009 s praxou podľa ŽZ si podá žiadosť:

 1. Na kategóriu I, ak pracuje na zariadeniach s viac ako 3 kg HFCs chladiva v okruhu
 2. Na kategóriu II, ak pracuje na zariadeniach s obsahom HFCs chladiva do 3kg chladiva v okruhu
 3. Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami
Kategória l-S je pre pracovníkov skladu, ktorí prečerpávajú chladivá v množstvách nad 3kg.
Kategória III je pre pracovníkov, ktorí prečerpávajú chladivo v množstvách do 3kg
Kategória lV je pre pracovníkov, ktorí vykonávajú skúšku tesnosti bez vniknutia do chladiaceho okruhu
Kategória MobKlim je pre pracovníkov zhodnocujúcich, plniacich chladivo do mobilných klimatizácií
Kategória SF6 je pre pracovníkov zhodnocujúcich, plniacich izolačný plyn SF6 do VN spínačov a podobne

Žiadatelia predkladajú pri podávaní žiadosti doklad o vzdelaní (min. základné) a o dĺžke praxe.

Absolventi školení pre kategórie l-S, lll, lV, MobKlim, SF6 nesmú vstupovať do chladiaceho okruhu!

Na školenie a skúšky budú pripustení uchádzači o kategóriu I, II len s kompletnou dokumentáciou:

 1. Žiadosťou kompletne vyplnenou cez www.szchkt.org, podpísanou s prílohami dokladmi o praxi a vzdelaní - kópie
 2. Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti min. § 21
 3. Certifikát o spájkovaní podľa STN EN 13133
 4. Fotografia, najlepšie v elektronickej forme – odošlite emailom
 5. Doklady o iných spôsobilostiach (tlakové nádoby, TČ, ...)
 6. Doklad o zaplatení

Na ostatné kategórie (I-S, III IV, MobKlim, SF6) je potrebné doložiť ku podpísanej žiadosti len kópiu dokladu o vzdelaní a praxi.

V prípade, že spĺňate všetky vyššie uvedené požiadavky, odošlete žiadosť (naľavo hore). Po potvrdení webmastrom okamžite uhraďte poplatok za skúšku podľa cenníka nasledovne:

CO CHKT za skúšku a osvedčenie
Číslo účtu 4008177298/7500
Variabilný symbol Číslo žiadosti
Špeciálny symbol IČO
Doplňujúci údaj Uveďte svoje meno a priezvisko
Správa pre príjemcu Mená účastníkov školenia, skúšky

Pri zabezpečenom celoživotnom vzdelávaní prostredníctvom literatúry, internetovej stránky vydávanej SZ CHKT a podpore činnosti tejto vzdelávacej organizácie sa poskytuje zľava = 33,333... %

 • Kategória I – tri dni (dva dni školenie + jeden deň skúška)
 • Kategória II – dva dni školenie vrátane skúšky
 • Kategórie III, IV, IS, MobKlim, SF6 jeden deň vrátane skúšky
 • Ak absolvujete najskôr menej náročnú skúšku na kategóriu II, môžete neskôr v prípade potreby absolvovať skúšku aj na kategóriu I za polovičnú cenu.
 • Celková cenu bude približne rovnaká, ako keby ste išli priamo na kategóriu I.

Na úhradu poplatku za školenie dostanete v krátkej dobe výzvu emailom s uvedením pokynov na úhradu poplatku za školenie podľa cenníka. Na uhradené poplatky Vám budú odovzdané faktúry najneskôr počas školenia.

BEZ UVEDENÝCH ALEBO NEKOMPLETNÝCH DOKLADOV A ÚHRADY NEBUDETE PRIPUSTENÍ NA ŠKOLENIE A SKÚŠKY!!!

Dokladom o Vašej účasti je pre nás úhrada podľa pokynov vyššie.

Kategórie dokumentu