AREA zasadala

1.11.2004, Peter Tomlein

Za predsedníckym stolom zľava T. Hansen, riaditeľ AREA (Dánsko), J. Hoogkamer, účtovník AREA (Holandsko), Ch. Scholz, viceprezident AREA (Nemecko), J. Jacquin, prezident ARREA (Francúzko), R. Berckmans, tajomník AREA (Belgicko), N. Mitchell exprezident AREA

AREA - asociácia združujúca národné asociácie pre chladenie a klimatizáciu v Európe zasadala 12.11.2004 v Bruseli. Pred zasadnutím prezident HRACA Attila Zoltán v krátkosti uviedol prácu pána Lászlo Gaala, zosnulého tajomníka HRACA. Jeho pamiatku si účastníci pripomenuli minútou ticha. Medzi hlavné body programu patrili:

  • Odsúhlasenie záverov z predchádzajúceho zhromaždenia 16.5. 2004 v Oslo,
  • Účet za rok 2004, členské príspevky a návrh rozpočtu na rok 2005,
  • Vyhodnotenie projektu Profil chladiarenského mechanika,
  • Prehľad certifikačných schém v jednotlivých krajinách EÚ,
  • Vyhodnotenie súťaže chladiarenských mechanikov na IKK v Nürnbergu,
  • Prezentácia programu VDKF na evidenciu spotreby a emisií chladív pri servise,
  • Situácia na trhu v krajinách EÚ,
  • Predstavenie potencionálnych členov AREA SK, CZ, A, I,
  • Plán stretnutí na rok 2005.

Medzi najvýznamnejšie podujatia rozhodne patrila veľkolepo organizovaná súťaž chladiarenských mechanikov do 22 rokov na IKK v Nürnbergu. Ide o pomerne nákladnú súťaž z pohľadu technického i organizačného zabezpečenia napriek sponzorskej podpore VDKF a viacerých firiem. V roku 2005 sa predpokladá vyberanie štartovného, čo popri ďalších najmä cestovných nákladov nás vzďaľuje od účasti v súťaži. Nemenším problémom je zorganizovanie súťaže mechanikov do 22 rokov so znalosťou jazyka anglického.

Členské príspevky

Valné zhromaždenie odsúhlasilo zvýšenie pre pridružených členov bez hlasovacieho práva z 1000 na 1200 Euro. V prípade plnohodnotného členstva by sme museli zaplatiť 6000 Euro. Bolo zdôraznené, že doposiaľ sa všetky uznesenia prijímali jednohlasne, takže medzi pridruženým a riadnym členom nebol žiadny rozdiel. AREA na svoje aktivity pociťuje nedostatok financií a tak sa snaží pridružených členov viesť k riadnemu členstvu.

Smernica na HFC chladivá

Je v centre pozornosti AREA. Pozornosť sústreďuje najmä na školenia a certifikáciu podľa § 5 tejto smernice. Prijatie Smernice sa predpokladá v roku 2006 a členské krajiny budú mať povinnosť do dvoch rokov definovať vlastné školiace programy.

Kategórie dokumentu