Zasadnutie predstavenstva Zväzu

4.4.2024, PT

1.3.2024, SZ CHKT Šamorín 

Prítomní: Róbert Pallya,  V. Orovnický, Jozef Kováč, Miro Maťašovský, Róbert Pallya

Rozšírené predstavenstvo: P. Tomlein,         Ospravedlnení: Ivan Lobík, Peter Kuliaček         

Program:

 1. Príprava 30. valného zhromaždenia SZ CHKT 22.marca 2024 na Inchebe
 2. Účet za rok 2023 (Košíková ZSVTS, Vassová, Chladenie), nedoplatky, plán podujatí a rozpočet na rok 2024
 3. Kooptácia 2024, návrhy na cenenia osobností, výrobkov, realizácií 
 4. Nariadenie 2024/573/EC, vzdelávanie, akreditácia, certifikácia inštalatérov TČ, aktualizácia.
 5. Výstavné aktivity Zväzu, tepelné čerpadlá, servisná konferencia, SV IIR a IIR konferencia 09-11.9. 2024 na STU v BA.
 6. Rôzne: AREA, EHPA, IIR, ICR,  MŽPSR, MH SR, TNK, Sekcia CHKT SOPK, SPPK, ZSVTS, OPO, BpB 
 7. Konferencia IIR a SZ CHKT 2024-program. Recyklácia chladív, výrobkov malých, veľkých (profi) CHZ. 
 8. Zápis z rokovania a jeho overenie. Technická vybavenosť priestorov v Šamoríne 

Predstavenstvo berie na vedomie

 1. Správu vnútornej i externej kontroly o hospodárení, odvode daní, plnení uznesení 29. vz Zväzu, nedoplatky členov k 31.12.2023. Externú kontrolu vykonali pani Holická a Ing. Zuzana Košíková, ZSVTS.
 2. Kooptácia M. Valenta na 30. v.z. SZ CHKT a správu zo zasadnutia SR CO CHKT (Správy 1/2024).
 3. Informáciu o  publikačnej činnosti Zväzu CHKT v 8 periodikách Zväzu, web učebné texty zborníky z konferencie a Summitu, videa online konferencie na www.szchkt.org, aktualizácie web stránky.
 4. Informáciu zmeny v zákonoch. Pripomienkovali sme návrhy revízie Nar. Fplyny, Obnova Budov, ...
 5. Podporili sme schválenie normy ISO EN 22712 o odborných znalostiach pod koordináciou ISO DIN. Používame náš preklad normy STN EN 378 1-4 a jej dodatkov prezentovaných na konferenciách 2019-2023.
 6. Informáciu zo SR COCHKT zo 14.12.2023 a zasadnutia zlúčenej TK 81–VK a CHT 23.3. 2023.
 7. DNT, výstava Rácioenergia´2023, výstavný stánok, porady TK81 na stánku plán 24.3.2023.
 8. Uskutočnenú 10. IIR online konferenciu Compressors 13.1.2021 a prípravu 11. IIR konferencie Compressors 2024, ktorej prezidentom bude Prof. Armin Hafner z NTNU v Trondheime.
 9. Plán školení a Leaklog 1.4.2022 a  23.10. 2023 s kontrolou detektorov, vývev
 10. Program Leaklog po synchronizácii vo web aplikácii v Sj, Aj, Mj, Pj už aj v Čj.
 11. 55 skúšok a 979 osvedčení  na chladivá s nízkym GWP v 397 ks v SJ,427 ks v MJ.
 12. Podľa dodatku skúšobného poriadku a Nar 2015/2067 ponúkame aktualizačné školenia, skúšky
 13. Skúšky na F plyny a TČ v roku 2022 boli na SOŠ v ZM, v Šamoríne, Štúrove, Púchove, Nitre.
 14. V poradí 9. poradu k podpore TČ v spolupráci so SIEA a SAŽP sme realizovali v hoteli Dixon v BB 17.1.2023
 15. Fungujúcu online fakturáciu cez TrustPay.
 16. Prezentácia Zväzu v TZB, IIR News, Chlazení, VOČ portáloch Energie, TZB, Energie pre Vás, a ďalších.
 17. Výsledky recykl. chladív 2022 a ponuky na regeneráciu firmou Daikin, Prozon, Carrier, Chromek, vyššie ceny zneškodňovania chladív podľa §2 zák. č. 210/2019 Z.z. a výrobkov v SR  podľa 79/2015 Z.z. Správy 5/2022
 18. Členstvo v AREA,  v EHPA v SV IIR reprezentované tajomníkom a prezidentom Zväzu.
 19. Revíziu Nar. 517/2014/EU s platnosťou od roku 2024, zákaz nevratných nádob, sprísnené kvóty, ...,
 20. Členstvo Zväzu SOPK, SPPK, ZSVTS, BpB spoluprácu s MŽPSR (Fplyny, voda), MHSR (TČ) MPSVaR (VTZ).
 21. Členstvo Zväzu v BpB a SKI s cieľom reprezentovať TČ  a CHKT od roku 2021 reprezentované prezidentom Zväzu využité najmä k pripomienkovaniu vyhl. K EHB a dotáciám v programe Obnova budov, mediálnym vystúpeniam.
 22. Realizáciu zák. č. 309/2009, certifikáciu inštalatérov TČ s podľa EU.CERT.HP. Akreditované na MŠRVaŠ č. 3279 podľa zákona 136/2011 a vyhl MH SR realizované 2012 až 2022 s celkom viac ako 750 absolventami.
 23. O školenie podľa vyhlášky 508/2009§18(2) pre kategóriu I na VTZ tlakové §16 nebol v r. 2022 záujem.
 24. Školenia na VTZ PZ §§ 16 a 18 absolvovalo doteraz viac ako 260 odborníkov. Rok 2023 10 odborníkov.
 25. Skúšky podľa zákona 314/2012 Z.z. na kontroly KZ a TČ sa konali v decembri na SIEA.
 26. Súťaž o naj žiaka  nebola od roku 2007. Zúčastnili sme sa súťaže žiakov ČR, Euroskils v 08/2023 v Gdansku.
 27. Peter Havala pripravuje Jakuba Stiskala z Ecoklimy Piešťany na Euroskills 2025 v Dánsku.
 28. Súťaž Mladý chladiar na výstave „Mladý tvorca“ AX Nitra sa po pandemickom roku opäť konala.
 29. Ponuku Zväzu na kontroly detektorov, tlakomerov, vývev 2x do roka,
 30. Národné značky kvality TČ dľa pravidiel EHPA sú v SR zastavené. Používa sa Keymark a prípadne Eurovent.
 31. Na stránke sú publikované učebné texty, príručky, RA4L, v rámci školení podľa Nar. 2015/2067/EÚ .
 32. Doplnili sme vybavenosť dielne Zväzu o prístroje Gunt na chladiaci okruh ET 900 a elektriku ET 170.
 33. Realizáciu Duál vzdelávania vo fy Frigproduct, Pastorkalt, Fiving, Secop, MFTeam, Tittl, Jares, PrimaClima.
 34. Možnosti štúdia na SOŠT Zlaté Moravce propagované priebežne v Správy 2022 je treba zintenzívniť.
 35. Výraznejšie sa propaguje mapa tepelných čerpadiel na stránke Zväzu.

Predstavenstvo schvaľuje

 1. Kontrolu plnenia uznesení z 29. v. z., návrh uznesení na 30. valné zhromaždenie zverejnené Správy 2/2024.
 2. Účet za rok 2023 SZCHKT, HV SZ CHKT je pozitívny, rovnako ako účet CO CHKT Správy 2/2024.
 3. Stanovy SZ CHKT a CO CHKT bez pripomienok po pripomienkovaní na internete od 15.12 so 15.1.2024
 4. Kooptáciu Ing. Martina Valenta do predstavenstva Zväzu zverejnenú v časopise Správy 2/2024.
 5. Správy 2/2024 a pozvánku na 30. v. z. 22.3. na Rácioenergii, Incheba v Bratislave.
 6. Na v.z členovia predstavenstva upriamia pozornosť na stav a trendy v oblasti, ktorú reprezentujú.
 7. Chladenie 2024 Ditl Metal za inovácie chladičov nápojov. Najlepšiu DP S. Malíšek. Zaslúžilý člen P. Reiprich.
 8. Na základe odporúčania SV IIR po splnení podmienok zo zákona, ocenenie Zväzu Chladenie´2024 firme DitlMetal za inovácie chladenia nápojov.  Ocenenie Ekoservis´2024 za najviac zhodnoteného chladiva v roku 2022 získali fy Chladis, Klimatrend, E.D.T. a za živnostníkov Roman Strbík.
 9. Účet za rok 2022 COCHKT. Predbežný daňový základ z príjmov od nečlenov je 17 165,82 €, daň 3 604,82 €.
 10. Rozpočet SZ CHKT do výšky 420 tis Eur na rok 2023, ktorý max. do 20 % zahŕňa náklady na chod Zväzu s prevahou neziskovej hospodárskej činnosti Zväzu, Predbežný daňový základ za rok 2022 z príjmov od nečlenov je 18.233,35 €, daň 3.829,00 €. Mzdové náklady sa zvyšujú o 10 %. Rozpočet uverejnený v Správy 2/2024.
 11. Záznam SR podľa Stanov CO CHKT. Správna rada sa konala 14. decembra 2023 v AuCafé v Bratislave.
 12. Účet za rok 2023 COCHKT a cenníky prác schválené SR CO CHKT podľa zápisu zo 14.12. 2023
 13. Platby za školenia realizátorom, prednášateľom, do časopisov, cena skúšok, školení...sa upravili od r.2023. Cenaobnovy platnosti osvedčení je na 5 r. ostáva. Ceny školení sa upravia sa v súlade so zmenou vstupných nákladov.
 14. SV IIR sa konal dňa 24.10.2023 v rámci programu Summitu s analýzou spolupráce VVVTZ, Správy 8/2003.
 15. Členovia, ktorí do 01/2024 neuhradili MČP za r. 2022 bez udania dôvodu sú v zmysle stanov vylúčení zo Zväzu. Tým, ktorí majú nedoplatky za rok 2023 sú pozastavené služby Zväzu.
 16. Závery z porady k TČ v spoločnosti Vaillant 2024 s SIEA/SAŽP dňa 17.1.2023, Správy 1 a 2/2024
 17. Pripomienky z konferencie 17.1. k meškaniu a výške dotácii cez SIEA ZD III a podpora SAŽP v „Obnova budov“
 18. Závery z diskusie k horľavým chladivám 23.10. v hoteli Patria v rámci programu servisnej konferencie.
 19. Nie je požiadavka  na MV SR PHZ na postupy podľa TP-tech. pravidiel k horľavým chladivám.
 20. Presadzovať STN EN 378 na MV SR ako základnú metodiku pre posudzovanie požiarnej bezpečnosti
 21. Pokračovať v aktualizačných školeniach na TČ, chladivá, VTZ plynové s dôrazom na medzné koncentrácie resp. alternatívny manažment rizík podľa normy ISO5149 a EN378, ISO 60335-2-40 aj v Leaklog.org.
 22. Propagáciu SOŠT ZM a SOŠ BA na štúdium učebného odboru (2683 H17, 2679 N(Q).
 23. Propagáciu SOŠT ZI, BB, TT, PO, CA, BA, KE na študijný odbor 3693 TEZB so zameraním na TČ.
 24. Spolupracovať s MŠ, ŠIOV v rámci systému „teach the teachers“ a zelených riešení. Tvoriť zoznam adries.
 25. Leaklog web aplikáciu aj pre prevádzkovateľov s prideľovaním práv na zápisy a schvaľovanie.
 26. Prispôsobovať riešenie excelovskej aplikácie Zväzu v spolupráci s SIEA na kontroly KZ a TČ, VTZ TZ a PZ.
 27. Postupné spoplatnenie certifikátov obnovovaných po prerušení rok a viac na úrovni vydania nového certifikátu.
 28. Nákup, inštaláciu chladiacich okruhov a prístrojov na účely výuky s CO2/A2L a A3, školenia s napojenými meraniami prístrojmi Climacheck, Fluke, Testo, CoolTool, Lucas Nuelle a Gunt.
 29. Školenia a skúšky s testami a učebnými textami na F plyny podľa Nar. 2024/573 a 2015/2067 a TČ podľa cenníkových cien za trojdňové školenie a skúšku pre kategóriu II a štvordňové pre kategóriu I. Cena školenia na F plyny sa mení počtom dní. Pri zahrnutých  prírodných chladív je cena z školenie a  skúšku pre kategórie I/II vyššia.
 30. Školenie a skúšky na obnovu osvedčenia podľa Nar.2015/2067 sú 3/2 dňové pre kategórie I/II vrátane RA4L.
 31. Organizovať školenia na §§ 16 a 18 podľa vyhlášky 508/2009 na všetky chladivá v spolupráci s TI SR pre VTZ plynové a v prípade záujmu aj pre VTZ tlakové najbližšie jeseň 2024 v Šamoríne.
 32. Postup realizácie Nar. Nar. 2024/573 (nahradilo 517/2014) v súlade s termínmi v Nariadení.
 33. Uplatniť certifikáciu vydávané certifikáty osôb a firiem na prácu s alternatívnymi chladivami  podľa Nar. 2024/573.

Predstavenstvo odporúča

 1. Propagovať valné zhromaždenie a kooptáciu 22.3. na Inchebe Bratislava. Propagovať konferenciu IIR, výstavu Mladý Tvorca
 2. Pripravovať servisnú konferenciu 09.-11.09. 2024 popri IIR konferencii „Compressors and Refrigerants“
 3. Pánovi Zöldfayovi, Havalovi, Pallyovi prednášať na základnom kurze účinky zákona k F plynom a ku bezpečnosti s A2L, A3.
 4. Firmám zintenzívniť publikačnú činnosť vykonávať analýzu rizík vo vzťahu k BOZP. Používať KBÚ chladív, EN 378 1-4, ...
 5. Ponuku školení SZ CHKT dopĺňať postupne o chladivá z nízkym GWP, podľa ISO EN 22712 vyhlášky č. 508/2009, Nariadenia vlády 576/2002, Vydávať doklady podľa vyhl. 508 § 18(2) na účte certifikovanej právnickej osoby.
 6. Publikovať zámery TK81 Chladiaca technika, školení, informácie firiem a podobne v časopise a na web stránke Zväzu.
 7. Predajcom chladív a komponentov uplatniť systém kontroly citlivosti elektronických detektorov.
 8. Poďakovanie na 30. v.z. V. Holickej, Z. Košíkovej za prácu v KK, pani Slezákovej za organizáciu školení na F plyny,  členom Zväzu za prácu v TK pre CHKT, za prácu v redakčnej rade a v org. výbore IIR konferencie „Compressors“, org. výboru za servisnú konferenciu´2024 a Summit VVVTZ 2023, lektorom Zväzu za lektorskú, skúšobnú činnosť pánom Nagyovi, Kováčovi, Brestovskému,Kuliačkovi, Ondrejmiškovi, Valentovi, Zoldfayovi, Jankejemu, Havalovi, Pállyovi, Šimkovi, Bačovi,

 

K bodu 6 Na valnom zhromaždení členovia predstavenstva upriamia pozornosť na:

 • Situáciu s chladivami ( ceny, chladivá s nižším/vyšším GWP v nimi zastupovaných aplikáciách.
 • Horľavé chladivá a CO2 . Súčasné a alternatívne chladivá v nových výrobkoch a pre  Retrofit.
 • Tézy pre dôležitosť tepelných čerpadiel pre budovy, digitalizáciu, dekarbonizáciu a decentralizáciu.
 • Tepelné čerpadlá, kalibrácia meradiel, odpady, obaly, ponuka vzdelávania
 • Odporúčania, vízie pre prax. Rozsah cca normostrana, prispôsobiť pre uvedenie do časopisu

 

 1. Vladimír Orovnický: Trendy v klimatizácii, TČ, monitoringu, čistote vnútorného prostredia.
 2. Ivan Lobík: Stredné a veľké obchodné chladenie. Ceny práce chladiarov, ceny chladív.
 3. Miro Maťašovský: Stav dodávky komponentov k alternatívnym chladivám
 4. Jozef Kováč: Tepelné čerpadlá v bytovej výstavbe a v priemysle
 5. Peter Kuliaček: Tepelné čerpadlá v podporných programoch
 6. Róbert Pallya: Ponuka na vzdelania na profesiu chladiara, možnosť jednoročného vzdelania.

 

 

Zápisnicu overili dňa 1.3 2024 páni V. Orovnický, R. Pállya, I. j. Kováč, M. Maťašovský, zapísal P. Tomlein

 

 

Vyhodnotenie uznesení

na 30. valné zhromaždenie SZ CHKT z 22. marca 2024

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPKa pod.)
 • Pripomienkovali sme  návrhy AREA, EPEE, vedeckej komunity na revíziu Nariadení o F plynoch
 • Pripomienkovali sme  vzťah zákonov 75 a 286 vo vzťahu elektrodpadu spoločne s Envindomom 
 • Pripomienkovali sme tech. podmienky na dotácie cez SIŽP TČ 2023-2026 v ZDII a cez SAŽP Obnova budov
 • Vydávame písomný doklad na prácu s VTZ TZ a VTZ PZ podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.
 • Preložili sme normu STN EN 16798 17 na kontroly KZ podľa zákona č. 314/2012Z.z. v spolupráci s SEIA
 • Vysvetľujeme dodatky normy STN EN 378 1 a 4. Realizovali sme súťaž „Mladý chladiar“, Mladý Tvorca“.
 • Publikovali sme články, prednášky k zlepšeniu pozície TČ v stratégii vyššieho využitia OZE (Vykurovanie, Heat Pump Outlook EHPA, TZB, VOČ, porade s SIEA, SAŽPVOC, Energie portál, Energie pre Vás ap.
 • So SPPK, SOPK spolupracujeme v COCHKT na certifikácii osôb a firiem 
 • Realizujeme akreditované školenie 3279  na TČ podľa zákona 309/2009, vyhl.133/2012 a pravidiel EHPA
 • Presadzovali sme prideľovanie dotácií na TČ pre bytové domy
 • Realizujeme certifikačný systém podľa Nariadenia 2015/2067/EU podľa doplnku ku Skúšobnému Poriadku 
 • Realizujeme certifikačný systém pre maďarských odborníkov podľa Nariadenia 2015/2067/EU
 1. Účasť na rokovaniach, konferenciách AREA, EHPA, IIR, CEN TC182, UNEP, UNFCCC.
 • AREA máj Tallin, máj EHPA online Brusel, August prezenčne IIR a ICR Paris,
 1. Zlepšovať technickú vybavenosť, propagáciu Zväzu na Internete a výstavách.
 • Valné zhromaždenie, stánok Zväzu, prednášky k TČ, .. účasť na výstave Rácioenergia, Mladý Tvorca. 
 • Realizovali sme v modelový chladiaci okruh s ovládaním chladiaceho výkonu na mobilnom stole. 
 • Zlepšili sme prezentáciu na www.szchkt.org a dokúpili meranie prístroje diagnostiky CHO s hodnotami v ln p-h diagrame, skladačku chladiaceho okruhu, diagnostiku elektrických komponentov.

Odborným sekciám

 1. Navrhnúť odborníkov, lektorov do sekcií, komisií a predstavenstva Zväzu.
 2. Máme zvolených funkcionárov Zväzu na obdobie 2022-2026. 
 3. Zorganizovať odborné semináre a predajnú výstavu náradia a výrobkov.
 • DNT v ExpoClube počas 29. V.z. ,stánok Zväzu, prednášky k TČ boli zrealizované na Rácioenergii.
 • Školenia Leaklog.org 9.4. a 23.10. SZ CHKT Šamorín a hotel Patria boli zrealizované prezenčne
 • Servisná konferencia prezenčne 23.-25.10.2023
 1. Zorganizovať konferenciu zameranú CHKT a Summit VVVTZ.
 • konferencia a Summit VVVTZ s takmer 200 účastníkmi
 • Summit a konferencia ponúkla zborníky a tiež video z konferencie a Summitu 
 • konferencia prebehla v 8 sekciách s 35 prednáškami
 1. Podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní právnych noriem ohľadom chladív, TČ, zničenia, recyklácie, vzdelávania a certifikácie v oblasti CHKT v rámci SR EHPA, AREA, IIR ai.
 • Vyhodnotené najúspešnejšie organizácie pri zhodnocovaní chladiva. Účasť výstava Mladý Tvorca

Vzdelávacej sekcii

 1. Realizovať školenia a skúšky na F plyny, TČ, preukaz odborníka Zväzu a pod. Vydávať pokračovania učebných textov, pre TČ, k chladivám, chladiacim okruhom ap.
 • Prezentovali sme normy z pohľadu horľavých chladív 23.10. v hoteli Patria
 • Podieľame sa na uplatňovaní STN EN 16798 časť 17
 • Ponúkame školenie podľa Real alternatives v rámci školení podľa Nar. 2015/2067.
 • Používame grafické otázky na prírodné chladivá a grafické testy na internete.
 1. Pripravovať školenia na chladivá s nízkym GWP, EE podľa EN 22712 s tech a prístrojovým vybavením.
 • Zlepšujeme technickú vybavenosť o modelové okruhy Euroskills, Gunt, ..a vybavenosť učebnými textami na REAL AR, servisné zabezpečenie, prírodné chladivá.

Všetkým členom

 1. Zaplatiť členské príspevky do konca júna 2024 a propagovať činnosť SZ CHKT, vzdelávanie v odbore.
 • Nedoplatky na členských príspevkoch k 31.12. 2023 ind. 120 €, kol. 2122 € sú spolu 2242 €.

Spracoval Peter Tomlein   Overili: členovia predstavenstva                                                        

V Bratislave, 22. marca  2024

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 2/2024

Kategórie dokumentu